EFOP-3.3.6-17-2017-00016 - MTMI Élményközpont Nyíregyházán

A természettudományos képzés az elmúlt időszakban háttérbe szorult, melynek következményeként kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe bekerülő hallgatók felkészültsége is elmarad a kívánatostól, magas a lemorzsolódási arány. Nyíregyháza térségében magas igény mutatkozik a szakképzett természettudományos végzettségű munkaerő iránt, melyet jelenleg a munkaerőpiac nem tud kielégíteni, ezért társadalmi érdek, hogy a rátermett fiatalok számára a műszaki és természettudományos pályák vonzóbbá tétele megvalósuljon, melyhez azonban elengedhetetlen a modern, gyakorlatias természettudományos oktatás. 

A fenti szükségletet alapul véve a projekt átfogó célja a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáférésének biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében. A projekt keretében Élményközpont kialakítása valósul meg annak érdekében, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát. 
 
A projekt keretében sor kerül a természettudományos oktatást támogató programtervek fejlesztésére és széles körben, a környező iskolák részére történő eljuttatására, továbbá a központ eszközkészletének kialakítására, valamint a szükséges felújítási/átalakítási munkálatokra az Élményközpont megfelelő működése érdekében. Az Élményközpont befogadóképessége 80-100 fő, egyszerre 5 csoport fogadására lesz alkalmas.
 
Az Élményközpontban megvalósuló élménypedagógiai programok programterve a pályázatban meghatározott keretek között került kidolgozásra öt tudományterületre (matematika, fizika, műszaki, kémia és biológia) külön-külön, melyek egyaránt biztosítanak témákat az 5-8. évfolyam és a 9-12. évfolyam tanulói számára. Az egyes ismeretkörök részletezésénél kiemelt szempontot kapott a hatályos NAT-hoz való kapcsolódásuk. A diszciplínák összefüggését számos résztéma és a „Leonardo nyomában” elnevezésű tematikus foglalkozássorozat biztosítja. A programok 8 foglalkoztatási forma keretében valósulnak meg: havi szakkör, foglalkozássorozat, kihelyezett természettudományos óra, témanap, kiscsoportos foglalkozás, műhely- és klubfoglalkozás, verseny és nyári tábor.
A projekt szakmai tevékenységei a közoktatási intézmények aktív részvétele és együttműködése mellett kerülnek kialakításra és megvalósításra annak érdekében, hogy a projekt által elért eredményeket a későbbi munkájuk során be tudják építeni szakmai tevékenységükbe. 
 
A projekt keretén belül folyó foglalkozások megszervezéséhez és zökkenőmentes lebonyolításához, továbbá az eredményes együttműködéshez és kapcsolattartáshoz Koordinációs Iroda kialakítása, valamint a résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítása és folyamatos működtetése tervezett a projekt teljes időtartama alatt.
A fejlesztés hatására fokozottan érvényesül a jobb hozzáférhetőség a modern, korszerű természettudományos és műszaki képzéshez, mely amellett, hogy az oktatás eredményességét és hatékonyságát javítja, a résztvevő diákok széles körének is használható és európai szinten is versenyképes tudást biztosít, megvalósul a kompetenciafejlesztés és tudásgyarapítás. 
 

A projekt hosszú távú céljai:

·       A projekt keretében megvalósuló fejlesztésen keresztül a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítása;

·       Az élménypedagógiai programok segítsék a tanulók természettudományos alapismeretének megfelelő szintjét a lemorzsolódás értékének csökkentése érdekében;

·       Az élményközpont keretein belül korszerű, élményközpontú és felefedeztető természettudományos képzési formák biztosításán keresztül ösztönözni a természettudományos és műszaki szakokra való jelentkezést;

·       Az élményközpont vonzáskörzetéből, mint hátrányos helyzetű, gazdaságilag leszakadó térségekből érkező fiatalok számára a felsőoktatás elérhetővé tétele, képzettségi szintjük növelése, s így életesélyeik javítása.

 

A projekt közvetlen céljai tehát:

·       Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő természettudományos és műszaki tárgyak informális és nem formális oktatását segítő élményközpont kialakítása, amely egyszerre több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni;

·       A központ létesítésének és működtetésének célja pedig, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát;

·       A működtetéshez, az élménypedagógia megvalósításához szükséges pedagógusok, oktatók és szakemberek felkészítése;

·       A tanulók kompetenciafejlesztésén, ismeret- és tudásgyarapításán keresztül a hátránykompenzáció elősegítése;

·       Tehetségek azonosításának elősegítése.

Jelen fejlesztés keretében a modern technológiával felszerelt, a természettudományos és műszaki tárgyak élményközpontú oktatását segítő központ kialakításával és az együttműködő közoktatási intézmények bevonásával fokozottan érvényesül a jobb hozzáférhetőség a modern, korszerű természettudományos és műszaki képzéshez, mely amellett, hogy az oktatás eredményességét és hatékonyságát javítja, a résztvevő diákok széles körének is használható és európai szinten is versenyképes tudást biztosít, megvalósul a kompetenciafejlesztés és tudásgyarapítás, mely elengedhetetlen a tanulók hátrányos helyzetének csökkentéséhez a felsőoktatási intézménybe jelentkezésük során. 

 

A projekt azonosítója:

EFOP-3.3.6-17-2017-00016

A projekt címe:

MTMI Élményközpont Nyíregyházán

A támogatás összege:226 572 780 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A megvalósítás időszaka:

2017.11.01.-2020.10.31.