EFOP-3.5.1-16-2017-00017 - „NYE-DUÁL” - Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-magyarországi térség felemelkedéséért

A Nyíregyházi Egyetem fenntartó által is jóváhagyott Intézményfejlesztési Terve a duális képzéseink fejlesztését tartalmazza. A projekt általános célja, hogy a Nyíregyházi Egyetem olyan új felsőoktatási szolgáltatási és együttműködési formákat alakítson ki környezete gazdálkodó szervezeteinek bevoná-sával, amelyek a térség munkaerő-piaci igényeihez illeszkedő, az új képzési kompetencia követelmé-nyeket is kielégítő kooperatív duális és moduláris képzési programok kifejlesztésével és működtetésével hosszútávon biztosítják a térség tényleges munkaerő-piaci igényeinek kielégítését.

A projekt közvetlen céljai:

A térség munkaerő-piaci igényekhez igazodó, a piacgazdaságra irányuló duális képzési programok ki-fejlesztésével és működtetésével Nyíregyházi Egyetem versenyképességének növelése, pozíciójának erősítése a felsőoktatási rendszerben. A duális képzés elterjesztésével a végzett hallgatók tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése lerövidítése. A duális képzési együttműködések kiterjeszté-sével az egyetem piacgazdasági kapcsolatrendszerének bővítése, a harmadik felsőoktatási funkció erősítése.

− A felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása a duális képzésbe bevont gazdálkodó szervezetekkel közösen összeállított és kifejlesztett duális képzési programok, a képzést támogató tananyagok, tantárgyi tartalmak kifejlesztésével.

− Gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban a duális képzésben az együttműködő gazdálkodó partner szervezetnél tanévenként eltöltött 22 hétnek megfelelő időtartamú gyakorlati képzési időrá-fordítás által.

− Szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén a duális képzési programok közös kifejlesztésével és megvalósításával.

− Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe a duális képzések gyakorlati foglalkozásainak és egyes elméleti moduljainak oktatásával.

− Gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre a szakemberek speciális tan-folyamokon való részvétele segítségével.

− A felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése a duális kép-zési szakok számának bővítéséből növekvő hallgatói létszámnövekedés következtében.

− Munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése az együttműködő partnerrel közösen kialakított duális képzési programok és a hallgatók által ott eltöltött gyakorlati idő megnövekedésé-nek következményeként.

− A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben a le-morzsolódással ok-okozati összefüggésbe hozható felzárkóztatási kurzusok indításának segítségével.

A projekt hosszútávú céljai:

− Fokozódó hozzájárulás a térség felzárkóztatásához.

− Befektetőket vonzó képzési környezet kialakítása a térségben.

− A régió versenyképes humán munkaerő kapacitásának növelése.

− A fiatal, tehetséges, magasan képzett szakemberek elvándorlásának megakadályozása.

− Innovatív szakmai együttműködések bővítése.

− Határ menti képzési és kutatási együttműködések bővítése.

− Magasan kvalifikált szakemberek kibocsájtásával a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeink javí-tása.

− Munkahellyel rendelkezők, valamint felsőfokú oklevelet szerzettek arányának növelése.

A projekt azonosítója: EFOP-3.5.1-16-2017-00017

A projekt címe: „NYE-DUÁL” - Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-magyarországi térség felemelkedéséért

Elnyert támogatás összege: 366 336 859 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A megvalósítás időtartama: 2017.08.01.-2021.12.29.