EFOP-3.6.2-16-2017-00001 - Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

Kedvezményezett neve:

Nyíregyházi Egyetem

Fő tag: Debreceni Egyetem
Konzorcium tagok: Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem

Projekt megnevezése:

Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

Projekt azonosító száma:

EFOP-3.6.2-16-2017-00001

Leszerződött támogatás összege: 967 420 489 Ft

Nyíregyházi Egyetem esetében ez az összeg:

210 000 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Támogatás intenzitása (%):

100%

 

 

A projekt tartalma:

 

A DE AKIT alprojekt célja többek között kiskérődző ágazatok számára a mesterséges termékenyítő és mobil embrióátültető állomás kialakítása, mely nélkülözhetetlen, hogy a nemzetközi génmegőrzési kutatómunkába történő becsatlakozáshoz. Az asszisztált reprodukciós technikára alapozott tenyésztési-értékelési-szaporító protokoll külföldi kutatóhelyen történt kidolgozása, olyan kutatási terület, ahol együttműködésben a hazai és külföldi fiatal kutatók számára képzést tudunk végezni. A tenyésztési programba bevont állatok genetikai diverzitásának meghatározása és génbankban történő megőrzése részben nemzetközi szerepvállalás, részben versenyképes alapkutatási potenciál fejlesztését valósítja meg, amelyet külföldi kutatók is használhatnak. A parazita tolerancia genetikai összefüggéseinek meghatározását és ehhez kapcsolódó nemesítési stratégia kidolgozását egy H2020-as kiskérődző ágazati fejlesztési program keretében szeretnénk megvalósítani. Kiemelt fontosságú az új kutatói generáció hatékony és nemzetközi szintű ismeretanyagának bővítése a vezető kutatók mentorálásával.

A DE GTK alprojekt célja, hogy nemzetközi kutatói-intézményi hálózatosodást is segítő innovációs szolgáltatások lehetőségeit tárja fel a vidékgazdaságra - ezen belül a fenntarthatóságra és a rövid ellátási láncokra fókuszálva. Napjaink környezeti és társadalmi válságtüneteinek enyhítésére és a problémák kezelésére a rövid élelmiszerláncok kiépítése, a helyi termelők, a kisléptékű mezőgazdálkodók és közösségi rendszerek egy létfontosságú szegmensének megerősítése jelenthet választ. Alapvető fontosságú, hogy üzleti szempontból is értelmezhető megoldások szülessenek, amelyek a környezeti és társadalmi fenntarthatósági alapelvek mentén képesek a helyi erőforrásokra támaszkodó, önálló működésre képes gazdaság kialakítására. Kutatásaink:

1. A multifunkcionális mezőgazdaság potenciálja a vidékfejlesztésben a hátrányos helyzetű területeken

2. A fenntartható élelmiszer- és energiaellátás potenciális lehetőségei és gazdasági értékelése

3. A rövid ellátási láncok lakossági és termelői megítélésének vizsgálata

4. Agrár-élelmiszer rövid ellátási láncok üzleti kapcsolatainak vizsgálata

A DE-MÉK 3 alcsoportot kíván létrehozni: Növényélettani és produkcióbiológiai folyamatok szerepe az abiotikus és biotikus stressz hatások meghatározásában, biogazdasági vonatkozások kutatócsoport, Fenntarthatóság vizsgálata a funkcionális agrárökoszisztémákban kutatócsoport illetve a hő-stressz káros hatásának mérséklése, biogazdasági vonatkozások kutatócsoport. A tematikus hálózati együttműködésen belül más konzorciumi tagokkal élelmiszer-és agrártudomány területén kíván együttműködni alapkutatási tevékenységben és kutató hálózatosodásban (H2020 partneri kapcsolat kialakítása, fiatal kutatók támogatása konferenciákon való részvételekben).

A projekt célja az Eszterházy Károly Egyetem kutatói kapacitásának felkészítése a nemzetközi projektekben történő részvételre, nemzetközi kutatóhálózatokhoz való csatlakozásra, valamint a kutatói utánpótlás fejlesztése és megerősítése, továbbá az Egyetem kutatás-fejlesztési feltételrendszerének javítása, az alapkutatási tevékenységekhez kapcsolódó kutatási infrastruktúra és humánerőforrás fejlesztés által.

A célok elérése elsősorban olyan komplex alapkutatási tevékenységek mentén történik meg, melynek várt eredményei a régióban jelen levő, nemzetközi szinten is releváns problémák jobb megértését és orvoslását szolgálják. Az alapkutatási tevékenység három fő területe:

• Kiválasztott hazai borvidékek klimatikus és mikroklimatikus potenciájának összehasonlító vizsgálata a termés minőség növelése és termés biztonság javítása érdekében

• Hozzáadott értékláncok vizsgálata, reprezentatív téradatainak meghatározása város-vidék viszonylatban

• Szőlő mikrobióta és a bor termőhelyi tipikusságának kapcsolatrendszere

Az alapkutatási tevékenység mellett a Nyíregyházi Egyetemen Fenntartható Tápanyag-Gazdálkodási Tudományos Műhely létrehozása, olyan ígéretes hallgatók számára, akik képességeik, érdeklődésük és hozzáállásuk alapján bevonhatók a kutatói munkába. A Műhely rendszeres előadásain hazai és nemzetközi vendégoktatók egyaránt előadásokat, bemutatókat tartanának. Cél a fenntartható tápanyag-gazdálkodási kutatási team bővítése hallgatókkal, fiatal kutatókkal. A workshopok keretében a kutatási team megtervezi jövőbeni kísérleteit és megvitatja az eredmények hasznosíthatóságát. Az alapkutatási tevékenységek eredményeit a hallgatók és a kutatók hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon osztanák meg. A meghívott előadók és a tudományos konferenciákon való részvétel fiatal kutatóink kapcsolatrendszerét olyan irányban szélesítené, amely lehetővé teszi a nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódást. A Fenntartható Tápanyag-gazdálkodási Kutatási Team erősítésével további együttműködéseket hozhat létre, amelyek segítségével elérhetővé válik a Horizont 2020 programban és az egyéb hasonló kezdeményezésekben történő részvétel. A konzorciumi tagok feladatai egymást kiegészítve valósulnak meg a projekt lebonyolítása során.

A Debreceni Egyetem feladatai: A diverzifikált vidékgazdaság lokális erőforrásai és lehetőségei

Növényélettani és produkcióbiológiai folyamatok elemzése

Fenntarthatóság vizsgálata a funkcionális agrárökoszisztémákban

A hő-stressz káros hatásának mérséklése, biogazdasági vonatkozások

Eszterházy Károly Egyetem:

Borvidékek klimatikus és mikroklimatikus potenciájának összehasonlító vizsgálata

Hozzáadott értékláncok vizsgálata, reprezentatív téradatainak meghatározása város-vidék viszonylatban

Szőlő mikrobióta és a bor termőhelyi tipikusságának kapcsolatrendszere

Nyíregyházi Egyetem:

Ökológiai gazdálkodás egyes elemeinek vizsgálata

Precíziós gyomszabályozás

A projekt partnerek munkacsoportjai egymással egyeztetve, az elért eredményeket összegezve végzik feladatukat. A konzorciumi tagok projektmenedzsment szervezetei feladatukat összehangolják, a megvalósításhoz kapcsolódó adminisztratív feladataikat egyeztetik.