EFOP-4.1.3-17-2017-00128 - A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A projekt azonosítója: EFOP-4.1.3-17-2017-00128

A projekt címe: A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projektgazda neve: Nyíregyházi Egyetem

Elnyert támogatás összege: 147.776.124 Ft 

A támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás időtartama: 2018.01.02.  - 2018.12.01.

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Eötvös Gyakorlóiskola) megalakulása és az azt követő közel fél évszázados önálló működésével, a hagyomány és a megújulás elemeit ötvözve ma olyan korszerű, 12 évfolyamos közoktatási intézménnyé vált, amely megőrizte versenyképességét a közoktatási intézmények sorában, s mind az iskolaszerkezetet, mind pedig programkínálatát tekintve vonzó alternatívát tud ajánlani az iskolaválasztó diákoknak és szüleiknek egyaránt. Emellett egyben olyan gyakorlóiskolai műhely is, ahol a tanító- és tanárjelöltek életszerű körülmények között, magas színvonalon tudnak felkészülni leendő hivatásuk gyakorlására. A sokszínű képzési paletta és a magas színvonalú oktatás mellett az Eötvös Gyakorlóiskola nagyon fontosnak tartja azt is, hogy az iskola családias szellemű, gyermekbarát intézmény legyen. Olyan iskola, ahol gyerek és szülő egyaránt jól érzi magát, s tudják, azt hogy, az intézményben minden esély megvan a diákok klasszikus értelemben vett értelmi és érzelmi fejlődésére. Az Eötvös Gyakorlóiskola, haladó konzervativizmusként határozza meg ars poeticáját. Az iskola megőrizte a hagyományait és a múltbeli értékeit, ugyanakkor teret enged mindannak, ami napjainkban érdekli a diákokat, és szolgálja fejlődésüket. Arra törekszik, hogy minden tevékenységét a gyerekek okos szeretete hassa át. Ennek érdekében próbálja meglátni és továbbfejleszteni a diákok személyiségének saját értékeit, igyekszik kialakítani azokat az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeket, melyek birtokában nemcsak egyéni boldogságukat tudják megteremteni, hanem egyben szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálják.

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő 12 évfolyamos, s az általános iskolai és a nyolc, valamint a négyosztályos gimnáziumi képzést is magába foglaló intézmény nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Az iskolában mindez az emelt szintű programok (matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvi képzés, ének-zene, rajz-vizuális kultúra, testnevelés) oktatásában, a csoportos és az egyéni tehetséggondozásban, a diákok versenyeztetésében jelenik meg. Az iskola olyan lehetőséget biztosít az ide jelentkező és itt tanuló gyermekek számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen/campuson belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetem diplomát is szerezzen.

Az oktatáson túl az Eötvös Gyakorlóiskolában jól kidolgozott módja és gyakorlata van az integrált oktatásnak, a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozásnak. Fontosnak tartjuk az intézményen belül a pedagógiai munkát segítő csoport működésének, melynek része a logopédiai, a pszichológiai és a szociálpedagógiai ellátás, az ifjúságvédelem csakúgy, mint a gyógytestnevelés, valamint a szabadidős programok szervezése.

Az iskola jó hírét, rangját és keresettségét egy olyan intézmény falai között tudjuk megvalósítani, amely az épület adottságait és folyamatosan korszerűsödő tárgyi feltételeit tekintve is arra törekszik, hogy az ide belépőket tiszta, rendezett és esztétikus környezet fogadja, ahol élmény a tanítás és tanulás egyaránt. Ezt pedig egy olyan stabil, életkorát, végzettségét és innovatív szellemiségét tekintve is aktív, alkotó pedagógusokkal és dolgozókkal tudja hosszú távon is garantálni, amelynek munkája középpontjában a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatásának igénye, szándéka, és szeretete áll.

Az Eötvös Gyakorlóiskolában annak közel fél évszázados fennállása alatt sikerült egyéni arculatot tükröző, sokrétű tevékenységet biztosító oktatási műhelyt létrehozni. Az iskola a tanulók által kedvelt, a szülők által elismert, szakmai körökben elfogadott, igényes iskolává vált.

A projekt közvetlen céljai

· Az intézmény projektarányos akadálymentesítése. Az épületbe való akadálymentes bejutás biztosítása érdekében lépcsőjáró berendezés beszerzése.

· Az épület energetikai korszerűsítési célú fejlesztése. Az épület északi homlokzati falának hőszigetelése. A világítási rendszer korszerűsítése. Hő-szabályozó alközpont kiépítése, a hő-leadók szabályozó szelepeinek cseréje.

· Természettudományi szak-és előadótermek fejlesztése. A fizika előadóteremben tároló szekrények beszerzése. A kémia-biológia előadóterem berendezésének teljes cseréje. Két természettudományi szaktanteremben termenként kétszemélyes tanulói asztalok és tanulói székek valamint tároló szekrények beszerzése. 

· Egyéb szak-és előadótermek fejlesztése. A technika szaktanteremben satuasztalok beszerzése. Az ének-zene előadóteremben kétszemélyes tanulói asztalok, tanulói székek és tároló szekrény beszerzése.  A rajz-és képzőművészeti előadóteremben rajzbakok beszerzése.

· Tantermek korszerűsítése. Hat tanteremben termenként kétszemélyes tanulói asztalok és tanulói székek beszerzése.

· Mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása. A sportudvarunkon a diákok aerob fittségének (állóképességének) javítása érdekében öntött-gumi futópálya kialakítása 300 m hosszban. Kettő aszfalt-borítású sportpálya átalakítása 22x42 m alapterületű öntött-gumi és 22x42 m alapterületű műfüves pályára.

A projekt hosszú távú céljai: 

· A minőségi oktatási tevékenység keretfeltételeinek és a köznevelés eredményességének, hatékonyságának javítása, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, valamint a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése.

· A minőségi oktatási-nevelési munkához elengedhetetlen oktatási-infrastrukturális feltételek megfelelő biztosítása.

· Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos eszközök, a mindennapos testneveléshez elengedhetetlenül szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

· A NETFIT fejlesztéshez, a megfelelő állóképesség eléréséhez szüksége  testedzési-testnevelési infrastruktúra kiépítése. 

· A matematikai, a természettudományos és a technikai kompetenciák fejlesztéséhez használt oktatási infrastrukturális terek korszerűsítése.

· A tanulói lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése.                     

· A képesség-kibontakoztató felkészítési programok megvalósításához szükséges feltételek javítása.

· Az egyenlő esélyű hozzáférés és inkluzivitás biztosítása érdekében a jelenlegi oktatási infrastruktúra projektarányos akadálymentesítése.

· A feladatellátás költséghatékonyságának növelése érdekében energetikai korszerűsítési beruházások végrehajtása, a fenntartási-üzemeltetési költségek csökkentése és a megtakarítások oktatási minőséget javító kiadásokra való átcsoportosítása érdekében.

· A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljaihoz.

„A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”c. projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések ösztönzése” és a „A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére” fő beavatkozási irányai céljainak megvalósítását elősegíti azáltal, hogy biztosítja iskolánkban a természettudományos és technikai kompetenciák fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges megfelelő  berendezéseket, ezáltal megteremti az iskola növendékei számára a legfontosabb kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét, növeli az iskolában folyó oktatás hatékonyságát, eredményességét.  Hozzájárul a mindennapi testmozgás iskolán belüli feltételeinek javításával a tanulók állóképességének, egészségének fejlesztéséhez. Az Eötvös Gyakorlóiskola a projekt megvalósításával, feladatellátásának a fejlesztésével a korai gyerekkortól a felsőfokú oktatás kezdetéig képes eredményesen részt venni a korai (16 éves vagy azt megelőző) végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorításában.

Részletes információk a projektről

Közbeszerzési dokumentumok: